دفتر مرکزی

آدرس: سرک چهارم فاز نرگس، شهرک امید سبز، دارالمان

کابل، افغانستان

تلفن: 888 777 795 (0) 0093

ایمیل: info@gholghola.com

کارخانه جات غلغله

آدرس: شهرک امید سبز، دارالمان

کابل، افغانستان

تلفن: 46 46 46  793 (0) 0093

ایمیل: info@gholghola.com

نمایندگی دهمزنگ

آدرس: روبروی سینما بریکوت، دهمزنگ

کابل، افغانستان

تلفن: 46 46 46  793 (0) 0093

ایمیل: info@gholghola.com

نمایندگی سلیم کاروان

آدرس: چهارراهی سیلم کاروان

کابل، افغانستان

تلفن: 46 46 46  793 (0) 0093

ایمیل: info@gholghola.com

نام شما (الزامی)

ایمیل آدرس (الزامی)

موضوع

پیام شما

فرم تماس