سرک رسالت شهرک امید سبز

سرک رسالت شهرک امید سبز در دوباند رفت و برگشت با طول 2620 متر و عرض 8 متر آسفالت که بعد از تسطیح عملیات روسازی شامل زیر اساس (Sub Base Course) با ضخامت 15 سانتی متر و اساس (Base Course) با ضخامت 15 سانتی متر که آسفالت شامل دولایه آستر (Wearing Cours) و بیندر (Binder Course) به ترتیب 4 و 6 سانتی متر با جویچه های کناری آهنکانکریتی با ابعاد (60 x 70) سانتی متر و با جزیره میانی با عرض 5 متر و محاط به جداول با ابعاد (50 x 50) سانتی متر و ضخامت 15 سانتی متر و در دو نقطه با پلچک های (1 x 1) متر آهنکانکریتی و لوله ای (Pipe Culvert) با قطر 1 متر آبهای بالا دست را به پایین دست هدایت میکند.